V okviru obvladovanja poplavne ogroženosti je ena izmed ključnih aktivnosti tudi zbiranje raznih podatkov in izvajanje raznih vrst meritev z namenom boljšega obvladovanja poplavne ogroženosti oz. upravljanja z vodami nasploh.

Med aktivnosti zbiranja podatkov lahko uvrstimo zbiranje:

  • posnetkov (fotografij, videov) celotnega porečja in samih vodotokov;
  • LIDAR posnetkov terena ali celotnih porečij ali širših območij;
  • podatkov o topografiji, geografiji, hidrografiji porečij in podobno;
  • posnetkov (fotografij, videov) dosegov poplav in zabeleženih globin vode ob nastopu posameznih poplavnih dogodkov;
  • podatkov o preteklih poplavah iz zgodovinskih knjig, almanahov in podobnega;
  • podatkov o aktivnostih, ki so dovoljene ali že izvedene (zgrajene) na posameznih delih vodotokov; itd.

Med aktivnosti meritev pa lahko uvrstimo:

  • izvajanje meritev prečnih in vzdolžnih prerezov (profilov) vodotoka;
  • izvajanje hidrometričnih meritev na posameznih profilih vodotokov za izdelavo ti. pretočnih krivulj (pretočna krivulja prikazuje eno- ali večznačni odnos med globino/gladino/vodostajem in pretokom vode v konkretnem prečnem prerezu vodotoka);
  • spremljanje in beleženje vodostajev in pretokov ter drugih interesantnih vrednosti na posamičnih profilh posameznih vodotokov (redni hidrološki monitoring), itd.

Rezultati zbiranja podatkov in izvajanja meritev se uporabljajo za različne namene v okviru celotnega procesa obvladovanja poplavne ogroženosti; predvsem pa se uporabljajo za ti. hidrološko in hidravlično modeliranje, pripravo analiz ter pripravo in razvoj protipoplavnih ukrepov.