Frisco - vrste protipoplavnih ukrepovObvladovanje oz. zmanjševanje poplavne ogroženosti poteka preko izvajanja ti. protipoplavnih ukrepov, ki se v grobem delijo na negradbene in gradbene protipoplavne ukrepe.

Med negradbene ukrepe sodi npr. napovedovanje poplav, med gradbene pa npr. gradnja visokovodnih nasipov ali zadrževalnikov visokih voda. Protipoplavne ukrepe izvajajo razne za to pristojne inštitucije, večinoma pa gre za organe javnega sektorja (organi državne uprave, lokalne skupnosti, itd.). V Sloveniji so tako za izvajanje večine protipoplavnih ukrepov na državnem nivoju pristojni Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode in Uprava RS za zaščito in reševanje. Na Hrvaškem pa so za izvajanje večine protipoplavnih ukrepov pristojno Hrvatske vode, Državni hidrometeorološki zavod in Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

V Sloveniji je bil pred leti izdelan nabor (oz. katalog) 20 vrst protipoplavnih ukrepov, s katerimi se zmanjšuje poplavne ogroženost in preprečuje nastanek nove oz. dodatne poplavne ogroženosti:

TABELA: Nabor 20 vrst protipoplavnih ukrepov (Slovenija).

Ukrep
U1 Določevanje in upoštevanje poplavnih območij
U2 Identifikacija, vzpostavitev in ohranitev razlivnih površin visokih voda
U3 Prilagoditev rabe zemljišč v porečjih
U4 Izvajanje hidrološkega in meteorološkega monitoringa
U5 Vzpostavitev in vodenje evidenc s področja poplavne ogroženosti
U6 Izobraževanje in ozaveščanje o poplavni ogroženosti
U7 Načrtovanje in gradnja gradbenih protipoplavnih ukrepov
U8 Izvajanje individualnih (samozaščitnih) protipoplavnih ukrepov
U9 Redno preverjanje učinkovitosti obstoječih (gradbenih) protipoplavnih ureditev
U10 Redno vzdrževanje vodotokov, vodnih objektov ter vodnih in priobalnih zemljišč
U11 Izvajanje rečnega nadzora
U12 Protipoplavno upravljanje vodnih objektov
U13 Zagotavljanje finančnih resursov za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda
U14 Priprava načrtov zaščite in reševanja ob poplavah
U15 Napovedovanje poplav
U16 Opozarjanje v primeru poplav
U17 Interventno ukrepanje ob poplavah
U18 Ocenjevanje škode in izvajanje sanacij po poplavah
U19 Dokumentiranje in analiza poplavnih dogodkov
U20 Sistemski, normativni, finančni in drugi ukrepi

Posamezni protipoplavni ukrepi imajo zelo različne učinke kot tudi zelo različne vplive. Kadar je govora o učinkih protipoplavnih ukrepov, potem so najbolj učinkoviti zagotovo gradbeni protipoplavni ukrepi, ki pa imajo večinoma lahko tudi največ vplivov na okolje (pozitivne na zdravje ljudi in včasih morda malo manj pozitivne na naravo).

20 vrst protipoplavnih ukrepov lahko združujemo oz. vključujemo v 5 korakov celotnega cikla obvladovanja poplavne ogroženosti, in sicer:

  • preprečevanje – aktivnosti za zmanjšanje poplavne nevarnosti ter spodbujanje ustrezne rabe zemljišč, gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gospodarjenja z gozdovi,
  • varstvo – aktivnosti za zmanjšanje verjetnosti poplav oziroma zmanjšanje vpliva poplav na določeni lokaciji in povečevanje odpornosti na poplave,
  • zavedanje – informiranje prebivalcev o poplavni nevarnosti in ustreznem ukrepanju ob pojavu izrednega dogodka,
  • pripravljenost – aktivnosti v primeru pojava izrednega dogodka in
  • obnova – čim prejšnja vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom, izvedba analize in upoštevanje novih spoznanj.