Ključna študija oz. podlaga za sprejem odločitev o nadaljevanju protipoplavnega ukrepanja na nivoju celotnih čezmejnih porečij je ti. celovita protipoplavna študija. Glavna cilja študije sta celostna presoja in določevanje optimalnih različic dolgoročnih protipoplavnih ukrepov za obvladovanje poplavne ogroženosti. Pri tem pa je treba upoštevati hidrološko, hidravlično, okoljsko in tehnično-ekonomsko preverjanje stroškov in koristi gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov na nivoju celotnega porečja. Izrednega pomena je tudi dejstvo, da gre v vseh 6 primerih porečij za ti. čezmejna porečja, ko celotno porečje posameznega vodotoka ni zgolj v eni državi, temveč tako v Sloveniji kot tudi v Hrvaški (če ne celo še v drugih državah kot je to primer za Muro in Dravo), zato se take odločitve lahko sprejme zgolj v okviru skupaj pripravljane, vodene in zaključene celovite študije.

Študija vključuje analizo obstoječega stanja, analizo ciljev za obvladovanje ogroženosti pred poplavami, analizo, presojo in primerjavo alternativnih možnosti ter določitev optimalne kombinacije protipoplavnih ukrepov za dolgoročno obvladovanje ogroženosti na obravnavanih porečjih. V okviru študije so opredeljena tudi ključna območja za naravno zadrževanje oz. razlivanje visokih voda in analiza morebitnih, ekonomsko upravičenih ter tudi z drugih vidikov izvedljivih ukrepov zelene infrastrukture.

Pri odločanju o izvedbi gradbenih protipoplavnih ukrepov se v čim večji meri ohranja naravne hidromorfološke značilnosti vodotokov. Pri ocenjevanju stroškov protipoplavnih ukrepov se poleg investicijskih stroškov upošteva tudi tekoče stroške (npr. stroški obratovanja, upravljanja in vzdrževanja vodne infrastrukture ali stroški obratovanja, upravljanja in vzdrževanja hidrološkega prognostičnega sistema), okoljske stroške posameznega protipoplavnega ukrepa in strošek vode kot naravnega vira.

Skupno in usklajeno pripravljene celovite študije protipoplavnih ukrepov za čezmejna porečja Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure bodo predstavljale dolgoročne in med dvema državama dogovorjene usmeritve za protipoplavne aktivnosti na teh porečjih v prihodnje.