KAJ JE PROJEKT FRISCO1?

Projekt FRISCO1 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures) je strateški projekt, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih porečij Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška je glavni dokument, ki predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014–2020. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov, ki smo jih skupaj prepoznali v obmejnem območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene potenciale rasti in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj Evropske unije.

FRISCO1 vsebinsko obravnava ne-gradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti. Izboljšano in čezmejno usklajeno kartiranje poplavne ogroženosti in izdelava/izboljšava čezmejno usklajenih modelov za napovedovanje poplav bosta zagotovila potrebne strokovne podlage in dokumentacijo za predlog in izbor čezmejno usklajenih gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki bi se izvedli v drugem koraku projekta FRISCO, to je skozi FRISCO2 na porečjih Kolpe, Sotle, Drave in Mure.

Informativna zgibanka o projektu

Podrobnejše informacije o projektu (viri in višina (so)financiranja, vrste aktivnosti, rezultati, partnerji) so na voljo v informativni zgibanki o projektu.

V sklopu projekta FRISCO1 so predvidene tudi aktivnosti ozaveščanja prebivalstva o poplavni ogroženosti, institucionalna krepitev zmogljivosti za izboljšano čezmejno obvladovanje poplavne ogroženosti in vzpostavitev/nadgradnje sistemov zgodnjega opozarjanja (predvsem sirene za alarmiranje v primeru poplav), kar bo pripomoglo k zvečanju odpornosti sistema v primeru poplavnega dogodka in zmanjšanju poplavne ogroženosti.

NAMEN IN REZULTATI PROJEKTA FRISCO1

Osnovni namen ukrepov načrtovanih v FRISCO1 je zaščita človeških življenj, premoženja in zmanjšanje škod v primeru poplav. Poleg izboljšanja poplavne varnosti na teh čezmejnih porečjih, se bodo izboljšali pogoji za trajnosti turistični razvoj ter ohranitev bogate biološke pestrosti obmejnega prostora, med drugim pa projekt prispeva tudi k ciljem EU Podonavske regije.

REZULTATI: Skupna orodja, skupni modeli, skupne karte in skupni projekti na 6 čezmejnih porečjih

 • Izboljšane baze podatkov za obvladovanje poplavne ogroženosti
 • Čezmejno usklajene študije celovitega obvladovanja poplavne ogroženosti
 • Izboljšani hidrološko hidravlični modeli
 • Izboljšan model napovedovanja poplav
 • Izboljšane in čezmejno usklajene karte poplavne nevarnosti in ogroženosti
 • Skupni projekti (priprava projektne in ostale dokumentacije)
 • Sistem zgodnjega opozarjanja (nadgradnja prognostičnega in opozorilnega alarmnega sistema)
 • Ozaveščanje javnosti pred poplavno ogroženostjo in institucionalna krepitev sistema obvladovanja poplavne ogroženosti

Viri financiranja

FRISCO1 je prvi odobren strateški projekt v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška za programsko obdobje 2014–2020 (INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška). Pri projektu, katerega vrednost znaša 4.070.950 milijona evrov, 85% (3.460.307,50 €) prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% (610.642,5 €) pa prispevajo vsi projektni partnerji skupaj.

Prihodnost

Pomemben del aktivnosti projekta FRISCO1 je priprava novih in dopolnitev obstoječih strokovnih podlag in dokumentacije za izvedbo čezmejno usklajenih gradbenih ukrepov na skupnih porečjih, ki bodo v višini približno 8 milijonov evrov izvedeni v projektu FRISCO2, ki bo izveden v okviru istega čezmejnega programa sodelovanja Slovenija – Hrvaška za programsko obdobje 2014–2020.

Osnovne informacije

 • 8 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške (8 nacionalnih državnih in javnih institucij)
 • Trajanje projekta je 36 mesecev, začetek projekta je 11. april 2016, zaključek je 10. april 2019
 • Financiranje skozi Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014–2020
 • Celotni proračun: 4.070.950 €, od tega 85% ESRR, 15% nacionalna sredstva
 • Območje: porečja Sotle, Kolpe, Bregane in Dragonja ter deli porečij Drave in Mure

Hrvatske vode

Ministrstvo za okolje in prostor

Agencija za okolje Republike Slovenije

Direkcija za vode Republike Slovenije

Državni hidrometeorološki zavod

Državna uprava za zaštitu in spašavanje

Uprava RS za zaščito in reševanje

Inštitut za hidravlične raziskave