Projektni partner

Pooblaščeni predstavnik: Darko But, generalni direktor

Naslov: Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana      

Telefon: 00386 1 471 3322

Kontaktna oseba: Luka Duh

Telefon: 00 386 1 471 2277

E-pošta: luka.duh@urszr.si    

Internetna stran: www.sos112.si

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo opravlja upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ministrstvo za obrambo ima tudi nalogo izvajalca oziroma koordinatorja upravno strokovnih nalog v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v katerega so vključena tudi druga pristojna ministrstva.

Sedež URSZR se nahaja v Ljubljani; izobraževanje in usposabljanje gasilcev, civilne zaščite in drugih reševalnih enot se izvaja v centru za usposabljanje na Igu pri Ljubljani in podružnicah v Sežani in Pekrah. Uprava ima 13 regijskih izpostav, ki zajemajo določene geografske dele Slovenije. Na vsaki izpostavi je tudi regijski center za obveščanje, ki se odziva na število 112 za klic v sili.

Naloge URSZR

 • Preventiva:
  • naloge na področju varstva pred požarom, utopitvami in neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
  • posebne naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem.
 • Pripravljenost:
  • ocenjevanje tveganj in priprava načrtov za odzivanje na nacionalni ravni;
  • organiziranje in izvajanje avtonomnega sistema za spremljanje, obveščanje in opozarjanje;
  • zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja enot in služb za zaščito in reševanje, kakor tudi za prebivalstvo;
  • organiziranje in opremljanje enot in služb za nacionalno zaščito in reševanje;
  • ohranjanje nacionalne rezerve materialnih sredstev namenjenih za zaščito, reševanje in pomoč.
 • Odziv:
  • usklajevanje odzivanj na večje nesreče;
  • pomoč lokalnim skupnostim v nujnih primerih;
  • zagotavljanje podpore poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije in njegovega / njenega osebja v primeru večjih nesreč;
  • zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
 • Obnova:
  • ocenjevanje škode po nesreči.
 • Mednarodno sodelovanje:
  • URSZR je odgovorna za usklajevanje in izvajanje mednarodnega sodelovanja Republike Slovenije na področju obvladovanja nesreč s sosednjimi in drugimi državami, kot tudi z regionalnimi pobudami in mednarodnimi organizacijami ter Evropsko Unijo. Zagotavlja in koordinira nudenje reševalne pomoči v primeru večjih nesreč v tujini ter sprejem mednarodne pomoči v primeru večjih nesreč v Sloveniji.