Projektni partner – koordinator na SI strani

Pooblaščeni predstavnik: Simon Zajc, minister

Naslov: Dunajska 48, 1000 Ljubljana

Telefon: 00386 1 478 7000

Kontaktna oseba: Janez Dodič

Telefon: 00 386 1 478 7431

E-pošta: janez.dodic@gov.si

Internetna stran: www.mop.gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (ministrstvo) zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov. Pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja vzpostavlja sodelovanje z lokalnimi skupnostmi po načelih partnerstva in subsidiarnosti. Zagotavlja odprtost oblikovanja in uveljavljanja politik ter ukrepov trajnostnega razvoja s spodbujanjem sodelovanja posameznikov in skupin ter organizacij civilne družbe.

Ministrstvo skladno z zakonodajo opravlja naloge na naslednjih področjih (naloge vezane na projekt so opisane podrobneje):

 • varstvo, raba in urejanje voda (področje urejanja voda zajema pripravo in izvajanje strateških dokumentov na področju zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda, sodelovanje in izvajanje nalog v zvezi z določitvijo vodne infrastrukture za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, določitev vodnih in priobalnih zemljišč ter izvajanje aktivnosti vezanih na izvajanje poplavne direktive),
 • varovanje okolja in ohranjanje narave,
 • podnebne spremembe,
 • ravnanje z odpadki in učinkovita raba virov,
 • celovita presoja vplivov na okolje,
 • ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi,
 • sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,
 • javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave in javne službe urejanja voda,
 • jedrska varnost in varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
 • opozarjanje in odprava posledic naravnih nesreč,
 • investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo
 • naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja,
 • spremljanje stanja in trendov v prostoru,
 • razvoj, spodbujanje in promocija urejanja prostora,
 • zemljiška politike,
 • državno, regionalno in občinsko prostorsko načrtovanje,
 • graditev objektov ter
 • stanovanjska politika.