Vodogradbeni laboratorij

Projektni partner

Pooblaščeni predstavnik: dr. Tanja Prešeren, direktorica

Naslov: Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana

Telefon: 00386 1 24 18 420

Kontaktna oseba: dr. Tanja Prešeren

Telefon: 00 386 1 24 18 424

E-pošta: tanja.preseren@hidroinstitut.si

Internetna stran: www.hidroinstitut.si

Inštitut za hidravlične raziskave (Hidroinštitut) je bil ustanovljen leta 1937 na Univerzi v Ljubljani. Leta 1954 je postal neodvisna organizacija pod imenom Vodogradbeni laboratorij, ki se je nato leta 1995 reorganiziral v javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave. Skozi svojo zgodovino je Inštitut uspešno reševal naloge z različnih področij hidravličnega inženirstva tako v Sloveniji kot v tujini. Še vedno je močno povezan z Univerzo v Ljubljani, še posebej s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, kjer sodeluje tako v študijskih programih za redne in podiplomske študente ter v skupnem raziskovalnem programu.

 
Inštitut za hidravlične raziskave obsega 1600 m2 prostora namenjenega pisarnam in laboratoriju ter 7500 m2 zunanjih preskuševalnih površin, z lastno tlačno črpalno postajo za testiranje sistemov, ki delujejo pri tlaku do 1,5 bar (150 kPa) in z največjim inštaliranim pretokom do 1200 l/s.

 
Fizični modeli so še vedno neprecenljivi tako v projektiranju novih kot pri rekonstrukcijah in sanacijah dotrajanih hidravličnih objektov, povečanju varnosti objektov in zmanjšanju vzdrževalnih stroškov, pa tudi pri zmanjševanju negativnih vplivov hidrotehničnih objektov na okolje. Inštitut izvaja najrazličnejše fizične modele kot so na primer cevni sistemi pod pritiskom, obtočni rovi, prelivi, drče, podslapja in jezovi, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, talni izpusti, turbinski vtoki, zapornice, ventili, disipatorji energije, marine in rečni sistemi, transport materiala in toplote v odprtih vodotokih, lokalna erozija za objekti, urejanja in regulacije vodotokov, statični in dinamični pritiski na hidrotehničnih objektih, kavitacija in aeracija toka in formiranje vrtincev.

 
Inštitut ima veliko izkušenj tudi s področja matematičnega modeliranja (zastajanje sedimentov v akumulacijah, napovedovanje in propagacija visokovodnih valov, nestalni tok, transport materiala in toplote v odprtih vodotokih, obratovalni valovi na hidroenergetskih objektih, poplavna varnost) in izvajanja meritev in opazovanj na terenu, in sicer spremljanje vibracij na mehkih jezovih, meritve vodostajev, pritiskov in hitrosti, meritve koncentracije sedimentov in temperature vode, spremljanje sprememb dna akumulacij s sodobnimi tehnologijami.

 
Inštitut za hidravlične raziskave v zadnjih letih vlaga veliko truda v uveljavitev hibridnega modeliranja v slovensko raziskovalno in gradbeno prakso. Zadnji raziskovalni projekti kažejo, da so bili vloženi napori okronani z uspehom.