pravna oseba za upravljanje voda v Republiki Hrvaški

Vodilni partner

Pooblaščeni predstavnik: generalni direktor mag. Zoran Đuroković, dipl. inž. grad.

Naslov: Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb           

Telefon: 00 385 1 6151 779, 00 385 1 6155 820

Kontaktna oseba: dr. Marijan Babić, dipl. inž. grad., vodja projekta

Telefon: 00 385 1 6307 402

E-pošta: marijan.babic@voda.hr

Internetna stran: www.voda.hr

Hrvatske vode so pravna oseba za upravljanje voda u Republiki Hrvaški ustanovljene z Zakonom o vodah. V skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o vodah) dejavnosti Hrvatskih voda vključujejo naslednje naloge (naloge, povezane s projektom, so podrobneje opisane):

 1. Izdelava načrtovalskih dokumentov za upravljanje voda (Strategija upravljanja voda, Načrt upravljanja porečij, Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, večletni programi gradnje vodne infrastrukture);
 2. Študije in analitične naloge (izdelava projektnih nalog, idejnih zasnov, študij in investicijskih programov ter revizija projektne dokumentacije);
 3. Urejanje voda in varstvo pred škodljivim delovanjem voda (spremljanje in ugotavljanje hidroloških razmer (tudi monitoring in objavljanje hidroloških podatkov, analiza hidrološkega režima, hidrološke napovedi izrednih dogodkov, poplav in suš), ocena poplavne ogroženosti, spremljanje stanja vodotokov in stanja vodne infrastrukture; investicijske naloge in nadzor pri gradnji ter vzdrževanju vodne infrastrukture; obvladovanje poplavne ogroženosti; upravljanje in nadzor ter izvajanje preventivnih, rednih in izrednih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti);
 4. Melioracija;
 5. Raba voda;
 6. Varstvo voda;
 7. Namakanje;
 8. Upravljanje vodnega javnega dobra;
 9. Strokovne naloge;
 10. Obračun in plačilo vodnih nadomestil;
 11. Upravljanje posebnih projektov;
 12. Ostale naloge.