Projektni partner

Odgovorna oseba: Tomaž Prohinar, univ. dipl. inž. gradb.

Naslov: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana

Telefon: 00 386 1 478 3111

Kontaktna oseba: Stanka Koren, univ. dipl. inž. gradb.

Naslov: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana

Telefon: 00 386 1 478 3116

Elektronska pošta: stanka.koren@gov.si

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) ima status organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Je regionalno organizirana državna agencija, sestoji pa iz glavne enote v Ljubljani in sektorjev območij za porečja Mure, Drave, Savinje, zgornje, srednje in spodnje Save ter povodji Soče in jadranskih rek z morjem.

DRSV deluje na specializiranih področjih upravljanja voda. Združuje vsebine varstva, urejanja in rabe voda. Izvaja upravne, strokovne in razvojne naloge po predpisih, ki urejajo vode. Opravlja naloge nosilca urejanja vodnega prostora, je soglasodajalec in izvaja druge naloge v okviru postopkov s področja prostorskega načrtovanja, graditve objektov ter presoj vplivov na okolje in drugih strokovnih presoj. Pripravlja strokovne in razvojne podlage za načrt upravljanja voda, načrt za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter načrt upravljanja z morskim okoljem. DRSV izdeluje strokovne podlage in ukrepe za potrebe varstva pred hidromorfološkimi obremenitvami in onesnaževanjem voda, za potrebe zmanjševanja poplavne ogroženosti in za zadeve, povezane z rabo vode. Sodeluje pri strokovnem pregledu preverjanja skladnosti projektne dokumentacije za umeščanje v prostor in v postopkih sprejemanja prostorskih aktov.

DRSV pripravlja strokovne podlage v zadevah bilateralnih vodnogospodarskih komisij s sosednjimi državami, Sodeluje tudi v delovnih skupinah skupne strategije za implementacijo direktiv pri Evropski komisiji (CIS, Bruselj), v delovnih skupinah pri tajništvu Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR, Dunaj) in pri tajništvu Mednarodne komisije za savski bazen (International Sava River Basin Commission – ISRBC, Zagreb). V globalnem kontekstu sodeluje v aktivnostih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD, Pariz).

Hkrati se s sorodnimi domačimi in tujimi institucijami aktivno povezuje v mednarodne projektne skupine in konzorcije, sofinancirane iz evropskih finančnih programov Interreg (program čezmejnega sodelovanja, Območje Alp, Podonavje, Adrion, Centralna Evropa) in drugih, ter v izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za vse primerne prednostne osi v aktualnem obdobju.

http://www.dv.gov.si