Projektni partner

Pooblaščeni predstavnik: mag. Gregor Sluga. v. d. generalnega direktorja

Naslov: Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Telefon: 00386 1 478 4000

Kontaktna oseba: dr. Sašo Petan, vodja projekta

Telefon: 00 386 1 478 4186

E-pošta: saso.petan@gov.si

Kontaktna oseba: dr. Heda Kočevar, vodja projektne pisarne

Telefon: 00 386 1 478 4496

E-pošta: heda.kocevar@gov.si

Internetna stran: www.arso.gov.si

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) spremlja stanje okolja in zagotavlja kakovostne, javne okoljske podatke, varuje okolje, kakor zahtevajo predpisi, ohranja naravne vire ter biotsko raznovrstnost in zagotavlja trajnosten razvoj države.

Agencija izvaja preko dvesto vrst različnih upravnih postopkov, ki jih nalagata domača ter evropska zakonodaja na področju okolja.

Njeno poslanstvo je spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in premoženja z zagotavljanjem podatkov za vse ciljne skupine.

Agencija je pristojna za izdajo opozoril pred nevarnimi naravnimi pojavi in je, kot nacionalna hidrološka in meteorološka služba, ki je tesno povezano z Upravo RS za zaščito in reševanje, vpeta v nacionalni sistem zgodnjega opozarjanja. Strokovno in operativno sodeluje tudi s sorodnimi službami sosednjih držav.

Operativni Hidrološki prognostični sistem za napovedovanje hidroloških razmer (HPS), ki pokriva celotno državo s hidrološkim in 1D hidrodinamičnim modelom, je na Agenciji operativen od leta 2011. HPS uporablja za napovedovanje hidroloških razmer na dnevni bazi. Hidrološki strokovnjaki na Agenciji kontinuirano izvajajo vzdrževanje in nadgradnje HPS-ja.