Porečje Dragonje (skupni orodja, modeli in karte)

Trajanje: 11. april 2016–10. april 2019

Proračun: 550.000,00 €

Kontaktni osebi:
Zorka Sotlar, DRSV-KP, zorka.sotlar@gov.si
Vanja Rački, Hrvatske vode, vanja.racki@voda.hr

 

Aktivnosti:

V okviru delovnega paketa T5 – Porečje Dragonje (skupni orodja, modeli in karte) je za čezmejno porečje Dragonje predvidenih šest glavnih aktivnosti, in sicer:

  1. Razvoj skupnih orodij – zbiranje podatkov za porečje Dragonje

V okviru te aktivnosti se predvideva skupno in usklajeno zbiranje podatkov (hidroloških, meteoroloških, hidrogeografskih, terenskih, batimetričnih, topografskih, fotografij, itd.), izvedba meritev prečnih in vzdolžnih profilov glavnega vodotoka ter dogovori o projektnih in drugih ključnih vrednostih pretokov za boljše skupno obvladovanje poplavne ogroženosti na porečju Dragonje v bodoče.

  1. Razvoj skupnih orodij – izdelava skupne in čezmejno usklajene celovite protipoplavne študije za porečje Dragonje

V okviru te aktivnosti bo v sodelovanju za področje upravljanja z vodami pristojnih inštitucij iz Slovenije in Hrvaške izdelana skupna in čezmejno usklajena celovita protipoplavna študija za porečje reke Dragonje, s katero se bo dolgoročno doreklo gradbene in negradbene protipoplavne ukrepe, ki jih je treba izvajati na porečju Dragonje, da se bo dolgoročno zmanjšala obstoječa poplavna ogroženost in preprečil nastanek novih poplavno ogroženih območij.

  1. Razvoj skupnih modelov – razvoj in nadgradnja hidravličnih modelov na porečju Dragonje

V okviru te aktivnosti se bodo za vodotoke na porečju Dragonje razvili novi oz. kvalitativno nadgradili obstoječi hidravlični modeli, ki bodo uporabljeni tudi pri pripravi celovitih protipoplavnih študij in za izdelavo kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti.

  1. Razvoj skupnih modelov – razvoj in nadgradnja hidroloških modelov za napovedovanje poplav na porečju Dragonje

V okviru te aktivnosti se bo razvil in nadgradil obstoječi hidrološki model za porečje Dragonje, ki je osnova za kvalitetno napovedovanje poplavnih dogodkov in pravočasno izdajanje napovedi, opozoril in alarmov.

  1. Razvoj skupnih kart – izdelava kart poplavne nevarnosti na porečju Dragonje

Na podlagi zbranih podatkov (hidrologija, profili, itd.) ter novih in nadgrajenih hidravličnih modelov za porečje Dragonje bodo izdelane usklajene karte poplavne nevarnosti za poplavno nevarna območja na porečju Dragonje.

  1. Razvoj skupnih kart – izdelava kart poplavne ogroženosti na porečju Dragonje

Na podlagi izdelanih kart poplavne nevarnosti in dogovorjene metodologije za prikaz poplavne ogroženosti bodo izdelane usklajene karte poplavne ogroženosti za poplavna območja na porečju Dragonje.

Predvideni rezultati oz. izročki:

Aktivnost Izročki

Število izročkov

Razvoj skupnih orodij – zbiranje podatkov za porečje Dragonje Skupna baza podatkov o poplavni ogroženosti

1

Razvoj skupnih orodij – izdelava skupne in čezmejno usklajene celovite protipoplavne študije za porečje Dragonje Celovita protipoplavna študija

1

Razvoj skupnih modelov – razvoj in nadgradnja hidravličnih modelov na porečju Dragonje Nadgrajen hidravlični model

1

Razvoj skupnih modelov – razvoj in nadgradnja hidroloških modelov za napovedovanje poplav na porečju Dragonje Nadgrajen hidrološki model

1

Razvoj skupnih kart – izdelava kart poplavne nevarnosti na porečju Dragonje Nadgrajena karta poplavne nevarnosti

1

Razvoj skupnih kart – izdelava kart poplavne ogroženosti na porečju Dragonje Nadgrajena karta poplavne ogroženosti

1