Porečje Sotle (skupni orodja, modeli, karte in projekti)

Trajanje: 11. april 2016–10. april 2019

Proračun: 800.000,00 €

Kontaktni osebi:
Alenka Zupančič, DRSV-Ce, alenka.zupancic@gov.si
Alenka Kotar, DRSV-NM, alenka.kotar@gov.si
Zoran Markovič, Hrvatske vode, zoran.markovic@voda.hr

 

Aktivnosti:

V okviru delovnega paketa T1 – Porečje Sotle (skupni orodja, modeli, orodja in projekti) je za čezmejno porečje Sotle predvidenih sedem glavnih aktivnosti, in sicer:

  1. Razvoj skupnih orodij – zbiranje podatkov za porečje Sotle

V okviru te aktivnosti se predvideva skupno in usklajeno zbiranje podatkov (hidroloških, meteoroloških, hidrogeografskih, terenskih, batimetričnih, topografskih, fotografij, itd), izvedba meritev prečnih in vzdolžnih profilov glavnega vodotoka ter dogovori o projektnih in drugih ključnih vrednostih pretokov za boljše skupno obvladovanje poplavne ogroženosti na porečju Sotle v bodoče.

  1. Razvoj skupnih orodij – izdelava skupne in čezmejno usklajene celovite protipoplavne študije za porečje reke Sotle

V okviru te aktivnosti bo v sodelovanju za področje upravljanja z vodami pristojnih inštitucij iz Slovenije in Hrvaške izdelana skupna in čezmejno usklajena celovita protipoplavna študija za porečje reke Sotle, s katero se bo dolgoročno doreklo gradbene in negradbene protipoplavne ukrepe, ki jih je treba izvajati na porečju Sotle, da se bo dolgoročno zmanjšala obstoječa poplavna ogroženost in preprečil nastanek novih poplavno ogroženih območij.

  1. Razvoj skupnih modelov – razvoj in nadgradnja hidravličnih modelov na porečju reke Sotle

V okviru te aktivnosti se bodo za vodotoke na porečju Sotle razvili novi oz. kvalitativno nadgradili obstoječi hidravlični modeli, ki bodo uporabljeni tudi pri pripravi celovitih protipoplavnih študij in za izdelavo kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti.

  1. Razvoj skupnih modelov – razvoj in nadgradnja hidroloških modelov za napovedovanje poplav na porečju Sotle

V okviru te aktivnosti se bo razvil in nadgradil obstoječi hidrološki model za porečje Sotle, ki je osnova za kvalitetno napovedovanje poplavnih dogodkov in pravočasno izdajanje napovedi, opozoril in alarmov.

 

  1. Razvoj skupnih kart – izdelava kart poplavne nevarnosti na porečju Sotle

Na podlagi zbranih podatkov (hidrologija, profili, itd.) ter novih in nadgrajenih hidravličnih modelov za porečje Sotle bodo izdelane usklajene karte poplavne nevarnosti za poplavno nevarna območja na porečju Sotle.

  1. Razvoj skupnih kart – izdelava kart poplavne ogroženosti na porečju Sotle

Na podlagi izdelanih kart poplavne nevarnosti in dogovorjene metodologije za prikaz poplavne ogroženosti bodo izdelane usklajene karte poplavne ogroženosti za poplavna območja na porečju Sotle.

  1. Priprava projektne dokumentacije za gradbene protipoplavne ukrepe na porečju Sotle

V okviru te aktivnosti se bo na podlagi dogovorjenega, preverjenega in usklajenega v okviru celovite protipoplavne študije za porečje Sotle pristopilo k izdelavi potrebne prostorske, gradbene, finančne, okoljske in morebitne druge potrebne dokumentacije za izvedbo gradbenih protipoplavnih ukrepov, s katerimi se bo dejansko zmanjšala tudi obstoječa poplavna nevarnost in ne samo poplavna ogroženost.

Predvideni rezultati oz. izročki:

Aktivnost Izročki

Število izročkov

Razvoj skupnih orodij – zbiranje podatkov za porečje Sotle Skupna baza podatkov o poplavni ogroženosti

1

Razvoj skupnih orodij – izdelava skupne in čezmejno usklajene celovite protipoplavne študije za porečje reke Sotle Celovita protipoplavna študija

1

Razvoj skupnih modelov – razvoj in nadgradnja hidravličnih modelov na porečju reke Sotle Nadgrajen hidravlični model

1

Razvoj skupnih modelov – razvoj in nadgradnja hidroloških modelov za napovedovanje poplav na porečju Sotle Nadgrajen hidrološki model

1

Razvoj skupnih kart – izdelava kart poplavne nevarnosti na porečju Sotle Nadgrajena karta poplavne nevarnosti

1

Razvoj skupnih kart – izdelava kart poplavne ogroženosti na porečju Sotle Nadgrajena karta poplavne ogroženosti

1

Priprava projektne dokumentacije za gradbene protipoplavne ukrepe na porečju Sotle Projektna dokumentacija

1