Komunikacija

Trajanje: 11. april 2016 – 10. april 2019

Proračun: 75.000,00 €

Kontaktni osebi:
Barbara Potočnik, MOP, barbara.potocnik@gov.si
Ružica Drmić, Hrvatske vode, ruzica.drmic@voda.hr

 

Aktivnosti:

V okviru delovnega paketa C – Komunikacija je predvideno pet glavnih aktivnosti, in sicer:

  1. Začetne aktivnosti, vključno s komunikacijo

V okviru teh aktivnosti bo narejena analiza predvidenih ciljev in rezultatov ter pripravljen komunikacijski načrt, ki bo vseboval identifikacijo deležnikov in ciljnih skupin, akcijski načrt za izvedbo komunikacijskih aktivnosti ter vse dejavnosti, potrebne za predstavitev ciljev in rezultatov projekta tako projektnim partnerjem kot tudi identificiranim deležnikom in širši javnosti.

  1. Objave

Pripravljene bodo medijske novice oz sporočila za javnost, ki bodo deležnike in ciljne javnosti obveščale o projektu in njegovi izvedbi (začetna informacija o projektu, napredek pri izvajanju projekta, informacije o rezultatih projekta, itd.). Organizirane bodo tudi tiskovne konference.

  1. Javni dogodki

Javni dogodki bodo vključevali uvodni (kick-off) sestanek (predstavitev glavnih elementov INTERREG Programa sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2014–2020 in projekta FRISCO1), dva letna sestanka o napredku (predstavitev napredka pri razvoju ključnih rezultatov projekta) in zaključno konferenco (predstavitev ključnih rezultatov in koristi projekta FRISCO1).

  1. Promocijsko gradivo

Promocijsko gradivo bo zagotovila boljšo predstavitev projekta in boljše razumevanje pomena projekta. Vključevalo bo: logotip s sloganom in vizualne elemente projekta: začetna brošura in poster o projektu (glavne informacije o projektu), izobraževalni letaki/brošure, priporočila , zaključna brošura o projektu (rezultati projekta). Pripravljeni bodo tudi promocijski izdelki (promocija in prepoznavnost).

  1. Digitalne dejavnosti

Kot ena izmed prvih digitalnih dejavnosti bo pripravljena spletna stran projekta, ki se bo ves čas projekta posodabljala in vzdrževala. Deležnikom, ciljnim skupinam in širši javnosti bo nudila vse informacije o projektu in njegovem izvajanju.

Predvideni rezultati oz. izročki:

Aktivnost Izročki

Število izročkov

Začetne aktivnosti, vključno s komunikacijo Komunikacijski načrt

1

Objave Obvestila/sporočila medijev

12

Javni dogodki Poročila o javnih dogodkih

4

Promocijsko gradivo Promocijski gradivo (logo, poster, letaki)

12

Digitalne dejavnosti Spletna stran projekta

1