Frisco - Dragonja

Sliv rijeke Dragonja obuhvaća 95,6 km2 i ima 18 desnih i 13 lijeva pritoka. Cijeli tok Dragonje ima duljinu od 26,6 km, korito razmjerno malo vijuga, pa je tok prilično ravan i kratak, što je u skladu s njezinim bujičnim karakterom. Uzdužni profil je uravnotežen, bez većeg stupnja neravnomjernosti. Prosječni pad uzvodnog toka iznosi oko 2,5%, u srednjem toku (od Pinjevca do Argile) 0,75%, a u donjem toku koji je reguliran iznosi samo 0,2%.

Pritoci Dragonje uglavnom nisu regulirani, osim Krkavškog potoka koji je djelomično reguliran u donjem nizinskom dijelu doline. Šezdesetih godina u kanjonskom dijelu izgrađena je retenciona pregrada koja se prije nekoliko godina kod pojave izvanrednih hidroloških uvjeta uništila (razlog neodržavanje). Potok Pinjevec (Rokova) na dionici od Škrlina uzvodno 2,0 km ima dno korita od pješčenjaka. Širina dna korita rijeke na tom dijelu iznosi oko 10,0-15,0 m. Obale su obrasle, pretežno s gustim grmljem.

Dragonja pripada kategoriji mediteranske rijeke. Njezin sliv obuhvaća područje fliša Šavrinskog brda u Slovenskoj Istri, a na južnom dijelu graniči sa Bujskim kršom. To je područje koje je dio sliva Piranskog zaljeva, gdje se na primjer pojavljuju podvodni slatkovodni izvori duž Savudrijske obale, koji su nastavak brojnih krških izvora na kontaktu vapnenačkog antiklinalnog grebena sa sinklinalom na lijevoj obali Dragonje, od utoka pritoke Argila do utoka u more. Izvor potoka Argile je u krškom zaleđu u Republici Hrvatskoj. Brdovito područje sliva Dragonje ima široke zaravni, na kojima su se razvila gotovo sva naselja, dok su uske doline pritoka gotovo nenaseljene, osim donjeg dijela riječnog sliva.

Frisco - Dragonja

Uzvodni djelovi Dragonje, Pinjevca i ostalih manjih pritoka klasificiraju se kao bujični tokovi. Na tim područjima prevladavaju erozijski procesi, tj. to su područja u kojima se erodivni materijal oslobađa i transportira duž toka. Ove bujične pritoke karakterizira velika erozija korita, što na pojedinim lokacijama dovodi do potkopavanja pokosa korita. Brzina tih procesa ovisi o strukturi flišnog sloja i kvaliteti samog terena.

Srednji tok obuhvaća sliv Dragonje od Treka do Krkavča i Pinjevac od Lopara do ušća. Ovisno o karakteristikama, srednji tok može se podijeliti na dva dijela, sa razdjelnicom kod Škrlina. Za uzvodni dio srednjeg toka, gdje su padovi dovoljno veliki (između 1 i 5%), značajni su izraziti dinamički procesi koje karakterizira erozija, transport i taloženje sedimenata, što je posljedica lateralne erozije i pomicanja korita rijeke duž aluvijalnog dna doline.

Tipične su dvije vrste lateralne erozije, to jest erozija bočnih padina doline i lateralna erozija riječnih naplavina. Korito karakteriziraju brojne visinske denivelacije/kaskade sa lokvama, brzotoci i vidljivi procesi meandriranja. Korito je na tom dijelu relativno plitko i velike vode se razlijevaju iz korita što smanjuje erozivnu snagu zbog guste obraslosti obala i vegetacije u dnu korita. Problem lateralne erozije slabije otpornih padina najuočljiviji je kod ušća Pinjevca, kao i duž cijelog toka  Pinjevca, što uzrokuje probleme na mjestima gdje erozija vode ugrožava poljoprivredne površine, pojedine kuće i komunikaciju.

Frisco - Dragonja

Donji dio srednjeg dijela toka je mirniji, prosječan pad doline varira između 0,5 i 1%. Korito nije regulirano niti održavano, širina dna korita rijeke je cca. 5,0-10,0 m, i većinom je obraslo grmljem  i manjim stablima na obalama. Erozijski procesi su primjetni samo kao lateralne erozije doline i sedimentnih klifastih padina, posebno na području uzvodno od Krkavča, gdje se Dragonja proteže duž južnog ruba doline. U usporedbi s uzvodnim područjem, korito rijeke je dublje i tvori oštre krivine, između kojih se protežu ravni dijelovi, padine su obrasle. Uz korito rijeke se rasprostire poljoprivredno zemljište. Sliv rijeke Dragonje ima posebnu prirodnu vrijednost zbog očuvanja prirodnog korita rijeke i okolnog područja te visokog stupnja očuvane biološke raznolikosti, budući da do sada na tom području nije bilo većih tehničkih zahvata.

Fotografije porečja nalaze se u FOTOGALERIJI.