Sliv Dragonje (zajednički alati, modeli i karte)

Trajanje: 11.travanj 2016. – 10.travanj 2019.

Proračun: 550.000,00 €

Kontakt osobe:
Zorka Sotlar, DRSV-KP, zorka.sotlar@gov.si
Vanja Rački, Hrvatske vode, vanja.racki@voda.hr

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa T5  – Sliv rijeke Dragonje (zajednički alati, modeli i karte) je za prekogranični sliv rijeke Dragonje predviđeno šest glavnih aktivnosti, kako slijedi:

  1. Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za sliv rijeke Dragonje

U okviru ove aktivnosti se predviđa zajedničko i usklađeno prikupljanje podataka (hidroloških, meteoroloških, hidrogeografskih, terenskih, batimetrijskih, topografskih, kao i fotografija, itd), provedba mjerenja poprečnih i uzdužnih profila glavnog vodotoka te usuglašavanje o projektnim i drugim ključnim veličinama protoka za poboljšanje zajedničkog upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Dragonje u budućnosti.

  1. Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Dragonje

U okviru ove aktivnosti se predviđa, uz suradnju odgovornih institucija iz Slovenije i Hrvatske u području upravljanja vodama, izrada zajedničke prekogranično usklađene studije upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Dragonje, kojom će se dugoročno utvrditi građevinske i negrađevinske mjere zaštite od poplava koje bi trebalo izvesti na slivu rijeke Dragonje da bi se dugoročno smanjili postojeći rizici od poplava i spriječilo nastajanje novih područja ugroženih poplavama.

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkih modela na slivu rijeke Dragonje

U okviru ove aktivnosti se predviđa za vodotoke na slivu rijeke Dragonje izraditi novi, odnosno kvalitativno unaprijeđeni postojeći hidraulički modeli koji će se koristiti u izradi studije upravljanja rizicima od poplava, kao i tijekom izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava na području sliva rijeke Dragonje

U okviru ove aktivnosti se predviđa unaprijediti postojeći hidrološki model na području sliva rijeke Dragonje, koji će biti dobra podloga za kvalitetnije prognoziranje poplavnih događaja i pravovremeno uzbunjivanje i obavješćivanje.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava za sliv rijeke Dragonje

Temeljem prikupljenih podataka za sliv rijeke Dragonje (hidrološki, podaci o profilima, itd.) te novog unaprijeđeog hidrauličkog modela za sliv rijeke Dragonje izradit će se prekogranično usklađene karte opasnosti od poplava za područja Programom identificirana kao područja s rizicima od poplava.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za sliv rijeke Dragonje

Temeljem izrađenih karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava na nacionalnoj razini i bilateralno utvrđene metodologije za prikaz ugroženosti od poplava izradit će se usklađene karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za sliv rijeke Dragonje.

Očekivani rezultati:

Aktivnost Produkti

Broj produkata

Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za sliv rijeke Dragonje Zajednička baza podataka o upravljanju rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Dragonje Studija integriranog upravljanja rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkog modela za sliv rijeke Dragonje Unaprijeđen hidraulički model

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava za sliv rijeke Dragonje Unaprijeđen hidrološki model

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava  poplava za sliv rijeke Dragonje Unaprijeđena karta opasnosti od poplava

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za sliv  rijeke Dragonje Unaprijeđena karta rizika od poplava

1