Sliv rijeke Drave (zajednički alati, modeli, karte i projekti)

Trajanje: 11.travanj 2016. – 10.travanj 2019.

Proračun: 550.000,00 €

Kontakt osobe:
Ladislav Grđan, Hrvatske vode, lgrdjan@voda.hr
Mateja Klaneček, DRSV-MB, mateja.klanecek@gov.si

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa T3  – Sliv rijeke Drave (zajednički alati, modeli, karte i projekti) je za prekogranični sliv rijeke Drave predviđeno sedam glavnih aktivnosti, kako slijedi:

  1. Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za sliv rijeke Drave

U okviru ove aktivnosti se predviđa zajedničko i usklađeno prikupljanje podataka (hidroloških, meteoroloških, hidrogeografskih, terenskih, batimetrijskih, topografskih, kao i fotografija, itd), provedba mjerenja poprečnih i uzdužnih profila glavnog vodotoka te usuglašavanje o projektnim i drugim ključnim veličinama protoka za poboljšanje zajedničkog upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Drave u budućnosti.

  1. Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Drave

U okviru ove aktivnosti se predviđa, uz suradnju odgovornih institucija iz Slovenije i Hrvatske u području upravljanja vodama, izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Drave, kojom će se dugoročno utvrditi građevinske i negrađevinske mjere zaštite od poplava koje bi trebalo izvesti na slivu rijeke Drave da bi se dugoročno smanjili postojeći rizici od poplava i spriječilo nastajanje novih područja ugroženih poplavama

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkih modela na slivnom području rijeke Drave

U okviru ove aktivnosti se predviđa za vodotoke na slivu rijeke Drave izraditi novi, odnosno kvalitativno unaprijeđeni postojeći hidraulički modeli koji će se koristiti u izradi studije upravljanja rizicima od poplava kao i tijekom izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava.

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava na području sliva rijeke Drave

U okviru ove aktivnosti će se unaprijediti postojeći hidrološki model na području sliva rijeke Drave, koji će biti dobra podloga za kvalitetnije prognoziranje poplavnih događaja i pravovremeno uzbunjivanje i obavješćivanje.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava za slivno područje rijeke Drave

Temeljem prikupljenih podataka (hidrologija, profili, itd.) te novog unaprijeđeog hidrauličkog modela za slivno područje rijeke Drave izradit će se prekogranično usklađene karte opasnosti od poplava za područja Programom identificirana kao područja s rizicima od poplava.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za sliv rijeke Drave

Temeljem izrađenih karata opasnosti od poplava i bilateralno utvrđene metodologije za prikaz ugroženosti od poplava izradit će se usklađene karte rizika od poplava za sliv rijeke Drave.

  1. Izrada projektne dokumentacije za građevinske mjere zaštite od poplava na slivnom području rijeke Drave

U okviru ove aktivnosti će se, na osnovi postignutih dogovora, verificiranih i usklađenih u okviru cjelovite studije za zaštitu od poplava za sliv rijeke Drave, pristupiti izradi potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih zahvata,  vezano uz prostorno uređenje, građenje, financiranje, zaštitu okoliša te eventualno druge potrebne dokumentacije, kojima će se stvarno smanjiti postojeća opasnost od poplava.

Očekivani rezultati:

Aktivnost Isporučevine

Broj isporučevina

Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za slivno područje rijeke Drave Zajednička baza podataka o upravljanju rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Drave Studija integriranog upravljanja rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkog modela na slivnom području rijeke Drave Unaprijeđen hidraulički model

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava na području sliva rijeke Drave Unaprijeđen hidrološki model

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava  poplava za slivno područje rijeke Drave Unaprijeđena karta opasnosti od poplava

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za slivno područje rijeke Drave Unaprijeđena karta rizika od poplava

1

Izrada projektne dokumentacije za građevinske mjere zaštite od poplava na slivnom području rijeke Drave Izrađena projektna dokumentacija

1