Upravljanje projektom

Trajanje: 11.travanj 2016. – 10.travanj 2019.

Proračun: 150.000,00 €

Kontakt osobe:
Marijan Babić, Hrvatske vode, marijan.babic@voda.hr
Bojan Jakopič, MOP, bojan.jakopic@gov.si

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa M – Upravljanje projektom je predviđeno sedem glavnih aktivnosti, kako slijedi:

  1. Plan upravljanja projektom

U okviru ove aktivnosti izradit će se Plan upravljanja projektom, uključujući i komunikacijski kao i financijski plan. Sadržavat će podatke za učinkovito upravljanje i provedbu projekta, komunikacijske postupke u okviru partnerstva i Programa, postupke izvješćivanja i ocjenjivanja, postupke za praćenje rizika i kontrolu kvalitete, plan sastanaka (koordinacijskih i tehničkih), itd.

  1. Strateška koordinacija

Ova aktivnost uključuje koordinaciju na strateškoj razini između Hrvatskih voda i Ministrstva za okolje in prostor te ostalih partnera, kao i stratešku koordinaciju s vanjskim stranama, uključujući Stalnu hrvatsko-slovensku komisiju za vodno gospodarstvo i njezine potkomisije.

  1. Tehnička koordinacija

Za osam radnih paketa su osnovane radne skupine predstavnika projektnih partnera. Tehnička koordinacija obuhvaća sastanke i koordinaciju radnih skupina, uključujući i koordinaciju i savjetovanje s grupom za upravljanje projektom i ostalim dionicima radi prihvaćanja i odobrenja projektom predloženih nestrukturnih kao i budućih strukturnih mjera.

  1. Upravljanje rizicima i kvalitetom

U okviru upravljanja rizicima i kvalitetom identificirat će se i analizirat potencijalni rizici koji mogu ugroziti uspješnu provedbu projekta, te će se poduzimat aktivnosti na otklanjanju ovih uočenih potencijalnih rizika, u cilju uspješne provedbe projekta u planiranim rokovima. Tijekom provedbe projekta provodit će se i kontrola kvalitete projektnih aktivnosti i rezultata te provjeravat njihove sukladnosti s Programom prekogranične suradnje kao i sa nacionalnim dokumentima, Planom upravljanja vodnim područjima i Planom upravljanja rizicima od poplava. U cilju dostizanja odgovarajuće razine kvalitete rezultata Projekta primjenjivat će se procesi osiguranja kvalitete kroz sve faze provedbe projekta. Procesi osiguranja kvalitete su planiranje, provjerava kvalitete, osiguranje kvalitete i poboljšanje kvalitete.

  1. Financijsko upravljanje

Financijsko upravljanje će u provedbi projekta primjenjivati načela dobrog financijskog poslovanja, odvajajući funkcije upravljanja i kontrole, obuhvaćajući: kontrolu točnosti izjava o izdacima zasnovanim na provjerljivim knjigovodstvenim dokazima, koordinaciju financijskih menadžera svih projektnih partnera i pripremu izvještaja i zahtjeva za naknadu troškova u skladu s pravilima Programa.

  1. Izvješćivanje

Izvješćivanje će se provoditi sukladno Programu i Planu upravljanja projektom. Predviđena su sljedeća izviješća: izviješće o provedbi projekta (skupna izviješća o provedbi projekta svakih šest mjeseci, mjesečna izviješća, ad hoc izviješća) i financijska izviješća. Izradit će ih Vodeći partner temeljem podloga iz pojedinačnih izviješća projektnih partnera i uputiti Upravljačkom tijelu/Zajedničkom tajništvu.

  1. Arhiviranje i zatvaranje projekta

U okviru ove aktivnosti uspostavit će se učinkovit i detaljno utvrđen sustav dokumenata, koji će osigurati odgovarajući revizijski trag i lakše pretraživanje dokumenata. Uspostavit će se fizički dvije arhive, dokumenti u tiskanom obliku, kao i arhiva u elektroničkom obliku.

Predviđeni rezultati i isporučevine:

Aktivnost Isporučevine

Broj isporučevina

Plan upravljanja projektom Plan upravljanja projektom

1

Strateška koordinacija Zapisniki sa sastanaka

12

Strateška koordinacija Bilateralno utvrđene metodologije

4

Tehnička koordinacija Zapisnici sa sastanaka i izviješća o provedbi projekta

24

Upravljanje rizicima i kvalitetom Izviješća o upravljanja rizicima i kontroli kvalitete

6

Financijsko upravljanje Financijska izviješća i zahtjevi za nadoknadu troškova

6

Financijsko upravljanje Završno  financijsko izviješće

1

Izvješćivanje Periodična izviješća

42

Izvješćivanje Zaključno izviješće

1

Arhiviranje i zatvaranje  projekta Sustav arhiviranja

1

Arhiviranje i zatvaranje  projekta Izviješće o zatvaranju projekta

1