Komunikacija

Trajanje: 11. travanj 2016 – 10. ožujak 2019.

Proračun: 75.000,00 €

Kontakt osebe:
Barbara Potočnik, MOP, barbara.potocnik@gov.si
Ružica Drmić, Hrvatske vode, ruzica.drmic@voda.hr

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa C – Komunikacija je predviđeno pet glavnih aktivnosti, kako slijedi:

  1. Početne aktivnosti, uključujući i komunikacije

U okviru ovih aktivnosti provedena je analiza predviđenih ciljeva i rezultata projekta te je izrađen komunikacijski plan, koji sadrži identifikaciju dionika i ciljnih grupa, akcijski plan za provedbu Komunikacijskog plana za provedbu komunikacijskih aktivnosti te sve aktivnosti potrebne za predstavljanje ciljeva aktivnosti, ciljeva i rezultata projekta kako projektnim partnerima tako i ostalim identificiranim dionicima i široj javnosti.

  1. Objave

Izradit će se novosti za medije i poruke za javnost, kojima će se obavještavati dionike i ciljane javnosti o projektu i njegovoj provedbi (početna informacija o projektu, napredak u provedbi projekta, informacije o rezultatima projekta, itd.). U okviru ove aktivnosti planirane su i tiskovne konferencije.

  1. Javni događaji

Javni događaji će obuhvatiti uvodni (kick-off) sastanak (predstavljanje glavnih sastavnica i značajki INTERREG Programa suradnje Slovenija – Hrvatska 2014–2020 i projekta FRISCO1), dva godišnja sastanka o napretku (predstavljanje napretka o postizanju ključnih rezultata projekta) i zaključna konferencija (predstavljanje ključnih rezultata i koristi projekta FRISCO1).

  1. Promotivni materijal

Promotivni materijal će doprinijeti boljem predstavljanju i vidljivosti projekta te boljem razumijevanju značaja projekta. Promotivni materijal obuhvaća: logotip sa sloganom i vizualne elemente projekta: početna brošura i poster o projektu (glavne informacije o projektu), edukacijske brošure, preporuke, zaključna brošura o projektu (rezultati projekta). Izradit će se i određeni promotivni proizvodi (promidžba i vidljivost).

  1. Digitalne aktivnosti

Kao jedna od prvih digitalnih aktivnosti uspostavit će se internetska stranica projekta, čiji će se sadržaj tijekom provedbe projekta stalno održavati i ažurirati.
Internetska stranica projekta će dionicima. Ciljnim grupama i široj javnosti pružati informacije o projektu i njegovoj provedbi.

Predviđeni rezultati i izručevine:

Aktivnost Izručevine

Broj izručevina

Početne aktivnosti, uključujući i komunikacije Komunikacijski plan

1

Objave Novosti/medijske poruke

12

Javni događaji Poruke o javnim događajima

4

Promotivni materijal Promotivni materijal (logo, poster, brošure)

12

Digitalne aktivnosti internetska stranica projekta

1