Projektni partner – Koordinator slovenskih projektnih partnera

Ovlašteni predstavnik: Simon Zajc, ministar

Adresa: Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 00386 1 478 7000

Kontakt osoba: Janez Dodič

Telefon: 00 386 1 478 7431

E-mail: janez.dodic@gov.si

Internetska stranica: www.mop.gov.si

Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja (Ministarstvo) osigurava zdravi životni okoliš za sve građane Republike Slovenije te promiče i usklađuje napore u smjeru održivog razvoja koji, osim brige za društveno blagostanje, uključuje i pametno i učinkovito korištenje prirodnih resursa. Pri ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, Ministarstvo surađuje s lokalnim zajednicama prema načelu partnerstva i supsidijarnosti. Ono osigurava fleksibilnost oblikovanja i provedbe politika i mjera za održivi razvoj poticanjem sudjelovanja pojedinaca i skupina te organizacija civilnog društva.

U skladu sa zakonom, Ministarstvo provodi zadatke na sljedećim područjima (zadaci povezani s Projektom su detaljnije opisani):

 • zaštita, korištenje i uređenje voda (priprema i provedba strateških dokumenata na području zaštite od štetnog djelovanja voda, suradnja i provedba zadataka povezanih s uspostavom vodne infrastrukture, određivanjem voda i priobalnog zemljišta, aktivnosti povezane s provedbom Direktive o poplavama),
 • zaštita okoliša i očuvanje prirode,
 • klimatske promjene,
 • gospodarenje otpadom i učinkovito korištenje resursa,
 • procjena utjecaja na okoliš,
 • aktivnosti povezane s genetski modificiranim organizmima,
 • sustavno upravljanje gospodarskim javnim uslugama,
 • javne usluge na području zaštite okolišta, očuvanja prirode i upravljanja vodama,
 • nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja,
 • uzbunjivanje i saniranje posljedica prirodnih katastrofa,
 • ulaganja u okolišnu i vodnu infrastrukturu,
 • zadaci na području prostornog i urbanog razvoja,
 • praćenje stanja i trendova u prostoru,
 • razvoj i promoviranje prostornog uređenja,
 • politika korištenja zemljišta,
 • prostorno planiranje na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
 • građenje,
 • stambena politika