Pravna osoba za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj

Vodeći projektni partner+

Ovlašteni predstavnik: generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.

Adresa: Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb           

Telefon: 00 385 1 6151 779, 00 385 1 6155 820

Kontakt osoba: dr.sc. Marijan Babić, dipl.ing.građ., Voditelj projekta

Telefon: 00 385 1 6307 402

Mail adresa: marijan.babic@voda.hr

Internet stranica: www.voda.hr

Hrvatske vode su Pravna osoba za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj osnovane Zakonom o vodama. Sukladno nacionalnom zakonodavstvu (Zakon o vodama) djelatnost Hrvatskih voda obuhvaća slijedeće poslove (poslovi relevantni za Projekt su opisani detaljnije):

 1. Izrada planskih dokumenata za upravljanje vodama (Strategije upravljanja vodama, Plana upravljanja vodnim područjima, Plana upravljanja rizicima od poplava, višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina);
 2. Studijski i analitički poslovi (izrada projektnih zadataka, koncepcijskih rješenja, studija i investicijskih programa i revizija projektne dokumentacije);
 3. Uređenje voda i zaštita od štetnog djelovanja voda (praćenje i utvrđivanje hidroloških prilika (uključivo motrenje, prikupljanje, kontrolu, obradu, čuvanje i objavu hidroloških podataka, analizu hidrološkog režima, prognozu hidroloških ekstremnih pojava, poplava i suša), procjena poplavnih rizika, praćenje stanja vodotoka i stanja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina; investitorski poslovi u gradnji i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina; nadzor nad građenjem i održavanjem regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina; upravljanje poplavnim rizicima; rukovođenje i nadzor te provedba preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava);
 4. Melioracijska odvodnja;
 5. Korištenje voda;
 6. Zaštita voda;
 7. Navodnjavanje;
 8. Upravljanje javnim vodnim dobrom;
 9. Stručni poslovi
 10. Obračun i naplata vodnih naknada
 11. Upravljanje posebnim projektima
 12. Ostali poslovi.