Projektni partner

Ovlašteni predstavnik: Tomaž Prohinar, dipl. inž. građ., direktor

Adresa: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana

Telefon: 00 386 1 478 3111

Kontakt osoba: Stanka Koren

Adresa: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana

Telefon: 00 386 1 478 3116

E-mail: stanka.koren@gov.si

Internetska stranica: www.dv.gov.si

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) ima status organa u sastavu Ministrstva za okoliš i prostor. Regionalno je organizirana državna agencija, sastoji se iz glavne ustrojstvene jedinice u Ljubljani i sektorskih jedinica za slivove Mure, Drave, gornje, srednje i donje Save te sliva Soče i jadranskih rijeka i mora.

DRSV djeluje na specijaliziranim područjima upravljanja vodama. Sadržajno integrira djelatnosti zaštite, uređenja i korištenja voda. DRSV provodi upravne, stručne i razvojne poslove u skladu s propisima koji uređuju vode. Obavlja i poslove nositelja uređenja prostora u području voda te izdaje suglasnosti i obavlja i druge poslove u okviru provedbe postupaka vezano uz prostorno planiranje, graditeljstvo, procjenu utjecaja na okoliš, kao i druge stručne procjene. DRSV izrađuje i stručne podloge i propisuje mjere vezano uz smanjenje rizika od poplava, kao i mjere zaštite vezano uz hidromorfološke pritiske I onečišćenja voda te obavlja i poslove vezane uz korištenje voda. Priprema tehničke i razvojne podloge za plan upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Sudjeluje u stručnom pregledu provjere usklađenosti projektne dokumentacije sa aktima prostornog uređenja, kao i u postupcima izrade propisa prostornog uređenja.

DRSV izrađuje i stručna stajališta za potrebe bilateralnih komisija upravljanja vodama sa susjednim zemljama, također sudjeluje u radu radnih skupina Europske komisije za zajedničku strategiju provedbe direktiva (CIS) te u radu radnih skupina pri tajništvu Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR, Beč) kao i u radu radnih skupina pri tajništvu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (International Sava River Basin Commission – ISRBC, Zagreb). U globalnom kontekstu sudjeluje u aktivnostima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD).

Istovremeno se aktivno povezuje sa srodnim domaćim i inozemnim institucijama i pridružuje   međunarodnim projektnim skupinama i konzorcijima, sufinanciranim sredstvima europskih financijskih INTERREG programa (prekogranična suradnja za područja Alpa, Podunavlja, Jadrana, Srednje Europe, itd.) i drugih, kao i u provedbi Operativnog programa za provedbu europske kohezijske politike za sve relevantne prioritetne osi u tekućem razdoblju.