Projektni partner

Ovlašteni predstavnik: mag. Gregor Sluga, v. d. generalnog direktora

Adresa: Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 00386 1 478 4000

Kontakt osoba: dr. Sašo Petan, voditelj projekta u ime Agencije

Telefon: 00 386 1 478 4186

E-mail: saso.petan@gov.si

Kontakt osoba: dr. Heda Kočevar, voditelj projektnog ureda

Telefon: 00 386 1 478 4496

E-mail: heda.kocevar@gov.si

Internetska stranica: www.arso.gov.si

Agencija Republike Slovenije za okoliš (ARSO) izvršava s okolišem povezane stručne, analitičke, regulatorne i administrativne poslove na nacionalnoj razini.

Zadatak ARSO-a je pratiti, analizirati i predviđati prirodne pojave i procese u okolišu te smanjivati prirodne prijetnje ljudima i imovini kroz pružanje kvalitetnih podataka o okolišu svim ciljnim skupinama.

ARSO je odgovoran za izdavanje upozorenja o opasnim prirodnim pojavama te je, kao nacionalna hidrometeorološka služba, usko povezan s Upravom RS za zaštitu i spašavanje u nacionalnom sustavu ranog uzbunjivanja kao i s prognostičkim službama susjednih država.

U Agenciji je od 2011. godine u funkciji Hidrološki prognostički sustav (HPS) kojim je čitava država pokrivena hidrološkim i 1D hidrodinamičkim modelom. HPS se otada koristi za hidrološko prognoziranje i prognoziranje poplava na dnevnoj osnovi. Hidrološki stručnjaci ARSO-a kontinuirano održavaju i nadograđuju HPS.