Frisco - vrste protipoplavnih ukrepov

Upravljanje rizicima od poplava u cilju smanjenja rizika od poplava rizika provodi se kroz provedbu tzv. mjere zaštite od poplava, kojih sukladno različitim kriterijima ima više vrsta, ali najuobičajenija podjela je na ne-građevinske i građevinske mjere za zaštitu od  poplava.

U ne-građevinske mjere ubrajamo npr. prognoziranje poplava, dok u građevinske ubrajamo npr. gradnju nasipaza zaštitu od velikih voda i zadržavanje vodnih valova velikih voda. Mjere zaštite od poplava provode različite nadležne institucije, većinom su to tijela iz područja javnih službi (tijela državne uprave, lokalne zajednice, itd.). U Sloveniji su tako za provedbu većine mjera zaštite od poplava nacionalne razine nadležni Minisarstvo za okoliš i prostor, Agencija Republike Slovenije za okoliš, Direkcija Republike Slovenije  za vode i Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje. U Hrvatskoj su za provedbu mjera zaštite od poplava nadležne Hrvatske vode, uključujući i Državni hidrometeorološki zavod te Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, a Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetiku nadležno za vodno gospodarstvo nadležno je za usklađivanje politike obrane od poplava na međunarodnim vodama s drugim državama putem mehanizama međunaodnih vodnogospodarskih komisija.

U Sloveniji je prije oko godinu dana izrađen Zbirka (odnosno katalog) od 20 vrsta mjera zaštite od poplava, s kojima se smanjuju rizici od poplava i sprečava nastanak novih rizika od poplava:

TABELA: Zbirka 20 vrsta mjera zaštite od poplava (Slovenija).

Ukrep
U1 Utvređivanje i razmatranje poplavnih područja
U2 Utvrđivanje, uspostavljanje i čuvanje poplavnih površina velikih voda
U3 Prilagodba korištenja zemljišta u riječnim bazenima
U4 Provedba hidrološkog i meteorološkog monitoringa
U5 Uspostava i vođenje evidencije za područja s rizicima od poplava
U6 Obrazovanje i podizanje svijesti o poplavnim rizicima
U7 Planiranje i provedba građevinskih mjera zaštite od poplava
U8 Provedba individualnih (samozaščitnih) mjera zaštite od poplava
U9 Redovito provjeravanje učinkovitosti postojećih građevina u okviru sustava za zaštitu od poplava
U10 Redovito održavanje vodotoka, vodnih građevina te vodnog dobra.
U11 Provedba nadzora na vodotocima i rijekama
U12 Upravljanje vodnim građevinama za zaštitu od poplava
U13 Osiguranje financijskih sredstava za provedbu gospodarske javne službe uređenja voda
U14 Izrada plana zaštite i spašavanja za poplave
U15 Prognoziranje poplava
U16 Upozoravanje o poplavama
U17 Provedba interventnih mjera u slučaju poplava
U18 Procjena šteta i provedba mjera sanacije nakon poplava
U19 Prikupljanje dokumentacije i provedba analiza o poplavnim događajima
U20 Sustavne, normativne, financijske i druge mjere

Pojedinačne mjere smanjenja rizika od polava i sprečavanja novih poplava imaju vrlo različite učinke, kao i vrlo različite utjecaje. Kada je u pitanju učinak mjera zaštite od poplava, tada su najučinkovitije građevinske mjere zaštite od poplava, ali one mogu imati najveći utjecaj na okoliš (pozitivno za ljudsko zdravlje, a ponekad i nešto manje pozitivno za prirodu).

20 vrsta mjera zaštite od poplava možemo kombinirati ili uključiti u 5 koraka integralnog ciklusa upravljanja rizicima od poplava, i to:

  • prevencija – aktivnosti za smanjenje rizika od poplava te promicanje odgovarajuće upotrebe zemljišta, upravljanje poljoprivrednim zemljištem i gospodarenje šumama,
  • zaštita – aktivnosti za smanjenje vjerojatnosti poplava odnosno smanjenje utjecaja poplava na određeno mjesto i povećanje otpornosti na poplave
  • svijest – informiranje stanovništva o rizicima od poplava i odgovarajućim mjerama u slučaju pojave poplavnog događaja,
  • pripravnost – aktivnosti u slučaju pojave poplavnog događaja i
  • sanacijahitni povrat u prvobitno stanje prije poplave, provedba analize i razmatranja novih činjenica.