Ključna studija odnosno podloga za  donošenje odluka o nastavku aktivnosti vezanih uz zaštitu od poplava na razini cijelih prekograničnih riječnih bazena je tzv. Integralna studija o upravljanju rizicima od poplava. Glavni ciljevi studije su integrirana procjena i određivanje optimalnih varijanti dugoročnih mjera zaštite od poplava za upravljanje poplavnim rizicima. Pri tome se provode hidrološka, hidraulička, ekološka i tehničko-ekonomska provjera troškova i koristi negrađevinskih i građevinskih mjera zaštite od poplava na razini cijelog riječnog sliva. Od osobite važnosti je i činjenica da svih 6 odabranih slivova su tzv. prekogranični riječni slivovi, kada cijeli sliv rijeke nije samo u jednoj zemlji nego je međunarodni, dijeli ga više država, prostire se i u Sloveniji i u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama (kao što je slučaj s Murom i Dravom) te se gore navedene odluke mogu donijeti samo temeljem prethodno izrađene studije o upravljanju poplavnim rizicima na nivou prekograničnog sliva.

Predmetna studija obuhvaća analizu postojećeg stanja, analizu ciljeva za upravljanje rizicima od poplava, analizu, procjenu i usporedbu alternativnih mogućnosti te utvrđivanje optimalne kombinacije mjera za zaštitu od poplava za dugoročno upravljanje rizicima od poplava na pojedinom prekograničnom riječnom slivu. Studija također identificira ključna područja za prirodno zadržavanje odnosno izlijevanje velikih voda uz analizu potencijalnih, ekonomski opravdanih, kao i drugih aspekata primjene mogućih mjera zelene infrastrukture.

Prilikom odlučivanja o provedbi građevinskih mjera za zaštitu od poplava vodi se računa da se  prirodne hidromorfološke značajke vodotoka sačuvaju u najvećoj mogućoj mjeri. Osim troškova ulaganja, procijenjeni trošak mjera za sprečavanje poplava obuhvaća i tekuće troškove (npr. troškovi poslovanja, upravljanja i održavanja vodne infrastrukture i/ili operativni troškovi poslovanja, upravljanja i održavanja sustava hidroloških prognoza) te troškove zaštite okoliša pojedine mjere zaštite od poplava te trošak vode kao prirodnog resursa).

Zajednički i usklađeno pripremljene studije upravljanja rizicima od poplava s mjerama zaštite od poplava za prekogranične slivove Dragonje, Kupe, Bregane, Sutle, kao i dijelove prekograničnih slivova Drave i Mure predstavljat će dugoročne i među državama dogovorene smjernice za aktivnosti zaštite od poplava na tim prekograničnim slivovima u budućnosti.