STO JE PROJEKT FRISCO1?

Projekt FRISCO1 „Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – strateški projekt 1 – negrađevinske mjere“ s akronimom FRISCO1 (Flood RIsk Slovenia-Croatia Operations 1) je strateški projekt usmjeren na smanjenje rizika od poplava na prekograničnim slivovima Dragonje, Kupe, Sutle, Bregane i dijelova prekograničnih slivova Drave i Mure koji se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014-2020 (u daljnjem tekstu: Prekogranični program).

Prekogranični program je glavni dokument koji predstavlja okvir za prekograničnu suradnju između Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2014-2020. Svrha prekogranične suradnje je rješavanje zajedničkih izazova koje smo zajednički identificirali u pograničnom području, uz istodobno iskorištavanje neiskorištenog potencijala rasta i jačanje procesa suradnje u cilju sveobuhvatnog usklađenog razvoja Europske unije.

FRISCO1 se odnosi na ne-građevinske mjere za smanjenje rizika od poplava i unapređenje  sustava upravljanja rizicima od poplava. Unaprijeđeno i prekogranično usklađeno kartiranje rizika od poplava i izrada / unapređenje prekograničnih modela prognoziranja poplava osigurat će potrebne stručne podloge i dokumentaciju za prijedlog i odabir prekogranično usklađenih građevinskih mjera za smanjenje rizika od poplava koje će se provoditi u drugoj fazi projekta FRISCO, tj. kroz projekt FRISCO2 predviđen za provedbu na prekograničnim slivovima  Kupe, Sutle, Drave i Mure.

Informativna brošura o projektu

Detaljnije informacije o projektu (izvori i visina (su)financiranja, vrste aktivnosti, rezultati, partneri) dostupne su u informativnoj brošuri o projektu.

U okviru projekta FRISCO1 također su predviđene aktivnosti za podizanje svijesti stanovništva o rizicima od polava, jačanje kapaciteta institucija za unaprijeđeno prekogranično upravljanje rizicima od poplava te uspostava / unapređenje sustava ranog uzbunjivanja (posebice sirene za uzbunjivanje za opasnost od poplava) koje će doprinijeti povećanju otpornosti sustava u slučaju poplavnog događaja kao i smanjenju rizika od poplava.

SVRHA I REZULTATI PROJEKTA FRISCO1

Glavni cilj mjera predviđenih kroz FRISCO1 projekt je zaštita ljudskih života, imovine i smanjenje šteta u slučaju poplava. Pored unapređenja u upravljanju rizicima od poplava na odabranim prekograničnim slivovima, unaprijedit će se i uvjeti za održivi razvoj turizma te očuvanje bogate biološke raznolikost pograničnog područja, između ostalog projekt također doprinosi i ciljevima EU Dunavske regije.

REZULTATI: Zajednički alati, zajednički modeli, zajedničke karte i zajednički projekti na 6 odabranih prekograničnih slivova

 • Unaprijeđene baze podataka za upravljanje rizicima od poplava
 • Prekogranično usklađene studije upravljanja poplavnim rizicima
 • Izrađeni novi odnosno unaprijeđeni postojeći hidrološki i hidraulički modeli
 • Izrađeni novi odnosno unaprijeđeni postojeći modeli za prognoziranje poplava
 • Unaprijeđene i prekogranično usklađene karte opasnosti i karte rizika od poplava
 • Zajednički projekti (priprema projektne i druge dokumentacije)
 • Sustav ranog uzbunjivanja o poplavama (nadogradnja sustava prognoziranja i uzbunjivanja)
 • Podizanje svijesti javnosti o rizicima od poplava i institucionalno jačanje sustava upravljanja rizicima od poplava

Izvori financiranja

FRISCO1 je prvi odobreni strateški projekt u okviru Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020 (INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska). Za projekt vrijedan 4.070.950 milijuna eura, Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% vrijednosti projekta (3.460.307,50 eura), a 15% vrijednosti projekta zajedno financiraju projektni partneri (€ 610.642,5 eura).

Budućnost

Važan dio aktivnosti FRISCO1 projekta je priprema novih i dovršenje postojećih stručnih podloga i dokumentacije za provedbu prekogranično usklađenih građevinskih mjera u zajedničkim prekograničnim slivovima, koje se planiraju provoditi nastavno kroz FRISCO2 projekt, procijenjene vrijednosti od oko 8 milijuna eura, koji će se provoditi u okviru istog Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020. u slijedećem koraku kao II faza provedbe Prekograničnog programa, Prioritetne osi 1 Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima.

Osnovne informacije

 • 8 partnera iz Slovenije i Hrvatske (8 nacionalnih i javnih institucija)
 • Trajanje projekta je 36 mjeseci, početak provedbe je 11. travnja 2016., završetak provedbe je 10. travnja 2019.
 • Financiranje putem INTERREG V-A programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014-2020
 • Ukupni proračun: 4.070.950 €, od čega 85% ERDF, a 15% nacionalna sredstva
 • Područje: prekogranični slivovi Sutle, Kupe, Bregane i Dragonje te dijelovi prekograničnih slivova Drave i Mure

Hrvatske vode
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija za okolje Republike Slovenije
Direkcija za vode Republike Slovenije
Državni hidrometeorološki zavod
Državna uprava za zaštitu in spašavanje
Uprava RS za zaščito in reševanje
Inštitut za hidravlične raziskave